Uzņemšana Jauniešu garantijas programmās

1

 

 

"Darbība atbalstīta saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu"
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" (Projekta identifikācijas Nr.7.2.1.JG2)


Piedāvājam par ESF līdzekļiem Jauniešu garantijas projekta ietvaros jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) apgūt 4 izglītības programmas:
Interjera dizains / kvalifikācija Interjera noformētājs
Reklāmas dizains/ kvalifikācija Vizuālās reklāmas noformētājs
Multimediju dizains/ kvalifikācija Multimediju dizaina specialists
Koka izstrādājumu izgatavosana/ kvalifikācija Galdnieks

Projekta mērķa grupas uzņemšanas nosacījumi
Projektā var pieteikties jaunieši:
•    vecumā no 17 līdz 29 gadiem ( ieskaitot);
•    bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos;
•    ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos un  kuri profesionālo kvalifikāciju  nav ieguvuši pēdējo 12 mēnešu  pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās profesionālās izglītības programmās;
•    nav atbalsta saņēmēji  Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā pasākuma “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” ietvaros;
•    nav nodarbinātas personas, t.sk., skaitā pašnodarbinātas personas;
•    vienlaikus nemācās citās izglītības iestādēs;
•    nav pilna laika studējošie augstākās izglītības iestādē;
•    nav iegūta profesionālā kvalifikācija pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā;
•    vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus pirms uzņemšanas nav saņēmuši mērķstipendiju šī projekta ietvaros.


Dokumentu pieņemšana notiek no 2015.gada 15.jūnija līdz 26.augustam,
katru darba dienu no plkst.10.00 – 15.00 Rīgas Amatniecības vidusskolā, Jūrmalas gatvē 96, tālr. 67427220, 20008904
Eiropas Savienības fondu programma piedāvā:
-  Mācības bez maksas;
-  Apmaksātu dzīvošanu skolas dienesta viesnīcā;
 Izglītojamajiem, kuriem nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu un  ikmēneša sekmju vērtējums visos mācību priekšmetos nav zemāks par 4 ballēm, garantēta ESF stipendija no 70 līdz – 115 eiro.
-         Nodrošināta izglītības programmai atbilstoša kvalifikācijas prakse uzņēmumos.
-         Apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā (līdz 71 eiro mēnesī).
-         Nodrošināta civiltiesiskā apdrošināšana uz kvalifikācijas prakses laiku.
-Karjeras atbalsta pasākumus.