Multimediju dizaina speciālists - animācija

1234

 

 

 

Multimediju dizaina speciālists (animācija) strādā multimediju, video, animācijas, mājas lapu dizaina komercsabiedrībās, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, sabiedriskās iestādēs un pārvaldes struktūrās, veicot izpildītāja darbu multimediju projektēšanas, plānošanas, organizēšanas, realizēšanas un konsultēšanas funkcijas.

Galvenās profesionālās zināšanas un prasmes:

- spēj realizēt estētiski un mākslinieciski vērtīgu ideju, izmantojot atbilstošas tehnoloģijas;

- spēj veidot sadarbību ar projekta realizācijā iesaistītiem speciālistiem (video uzņemšana, apgaismošanas tehnoloģijās, digitālās krāsas un skaņas  tehnoloģijās, vizuālās komunikācijas tehnoloģijās, mūzikas teorijā, programmēšanā un citās informācijas tehnoloģijās);

- prot lietot nozares tehniskos un estētiskos standartus, un informācijas apmaiņas tīklu;

- spēj izvēlēties un lietot projekta realizācijai piemērotas datorprogrammas;

- prot strādāt ar informāciju, adaptēt to un piemērot radošam darbam;

- ievēro savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un racionālu darbu organizāciju;

- prot izmantot komunikācijas spējas, strādāt individuāli un komandā;

- prot sastādīt projekta tāmi un izmantot to darba procesā;

- spēj prezentēt un demonstrēt savus projekta materiālus.

 
Mācību procesā izglītojamie apgūst valodas un komunikatīvās zinības, matemātiku un dabaszinības, sociālās zinības, kā arī profesijas apguvi nodrošinošos mākslas, dizaina un tehnoloģiskos priekšmetus. Praktiskā darba prasmes izglītojamie iegūst praktiskajās mācībās skolas darbnīcās un praksē pie darba devēja.