Videooperators

123

 

 

 

Video operators ir nodarbināts audiovizuālo darbu projektu veidošanā, darbojoties radošā komandā ar uzņemšanas grupu, veic kvalitatīvu uzņemšanas objektu fiksāciju. Video operators lietotāja līmenī pārzina uzņemšanas video tehniku, kadra kompozīcijas veidošanu, izprot dokumentālā un mākslas video darbu specifiku, apgaismošanas pamatprincipus. Video operators var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta persona, pašnodarbināta persona, kas veic individuālo komercdarbību, var būt nodarbināts TV, kino, multimediju, video, animācijas un mājas lapu dizaina komercsabiedrībās, reklāmas aģentūrās, veicot video vizualizēšanas funkcijas.

Galvenās profesionālās zināšanas un prasmes:

- pārzina dažādus video formātus un to specifiku, pārzina dažādu apgaismošanas ierīču īpašības, kā arī  kadra kompozīcijas pamatprincipus;

- izprot dokumentālā un mākslas video darbu specifiku;

- spēj realizēt estētiski un mākslinieciski vērtīgu ideju, lietojot nozares tehniskos un estētiskos standartus un informācijas apmaiņas tīklu, kā arī izvēloties un lietojot projekta realizācijai piemērotas datorprogrammas;

- pārzina galvenos videokameru veidus un to tehniskās iespējas, zina video montāžas radošos un tehniskos pamatprincipus;

- ievēro savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un racionālu darbu organizāciju;

- veido sadarbību ar projekta realizācijā iesaistītiem speciālistiem (apgaismošanas tehnoloģijās, digitālās krāsas un skaņas tehnoloģijās, vizuālās komunikācijas tehnoloģijās, mūzikas teorijā, programmēšanā un citās informācijas tehnoloģijās);

- prot strādāt ar informāciju, adaptēt to un piemērot radošam darbam;

- spēj veikt darba profesionālo analīzi, informācijas apstrādi, uzdevuma formulējuma precizēšanu un saskaņošanu starp klienta prasībām un konkrētas realizēšanas tehnoloģijas iespējām;

- spēj strādāt individuāli un komandā, radoši izkopjot savu individualitāti;

- prot sastādīt projekta tāmi un izmantot to darba procesā;

- spēj prezentēt un demonstrēt savus projekta materiālus.

 
Mācību procesā izglītojamie apgūst valodas un komunikatīvās zinības, matemātiku un dabaszinības, sociālās zinības, kā arī profesijas apguvi nodrošinošos mākslas, dizaina un tehnoloģiskos priekšmetus. Praktiskā darba prasmes izglītojamie iegūst praktiskajās mācībās skolas darbnīcās un praksē pie darba devēja.