Vides dizaina speciālists

12345

 

 

 

Vides dizaina speciālista izglītības programmas mērķis ir nodrošināt profesionālās vidējās izglītības programmas apguvi, sagatavot kvalificētu Vides dizaina  speciālistu, kurš nodarbināts ar kultūrvidi saistītu masu pasākumu, teātra izrāžu un kino vides, tirdzniecības vietu un izstāžu noformējuma dizaina projektu veidošanā.

Vides dizaina speciālists var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta persona, pašnodarbināta persona, var veikt individuālo uzņēmējdarbību; var būt nodarbināts teātros, filmu studijās, masu pasākumu organizācijās, reklāmas un interjera dizaina birojos, veikalos u.tml., veicot vides dizaina projektu izstrādi un realizāciju.

Galvenās profesionālās zināšanas un prasmes:

- pārzina mākslas valodas pamatus un piemēro tos projektēšanas procesā;

- izprot nozares projektu īstenošanas ietekmi uz apkārtējo vidi un mērķauditoriju;

- izprot vides un mākslas vērtības estētiskā, etniskā un kultūrvēsturiskā kontekstā;

- lietot nozares tehniskos, estētiskos un ētisko normu standartus;

- veikt uzdevuma profesionālo analīzi, informācijas apstrādi un darba uzdevuma formulējuma precizēšanu un saskaņošanu starp pasūtītāja prasībām un konkrētas realizēšanas tehnoloģijas iespējām;

- veikt skiču piedāvājuma izstrādi ar kultūrvidi saistītos pasākumos – izstādēs, teātru un kino interjera un eksterjera detalizētā risinājumā;

- piedalīties un veikt masu pasākumu (festivālu, koncertu, forumu, salidojumu u.c.) vides dizaina projektu izstrādi;

- piedalīties un veikt tirdzniecības vides (gan stacionāras, gan mainīgas) dizaina projektu izstrādi;

- prot izmantot komunikācijas spējas, strādāt individuāli un komandā;

- prezentēt un demonstrēt savus projekta materiālus;


Mācību procesā izglītojamie apgūst valodas un komunikatīvās zinības, matemātiku un dabaszinības, sociālās zinības, ka arī profesijas apguvi nodrošinošos mākslas, dizaina un tehnoloģiskos priekšmetus. Praktiskā darba prasmes izglītojamie iegūst praktiskās mācībās skolas darbnīcās un praksē pie darba devēja.

 

Informācija par uzņemšanu 2018./19. mācību gadam vari atrast šeit!