Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

12345

 

 

 

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists ir kvalificēts dizaina nozares darbinieks, kurš strādā vizuālās reklāmas projektēšanas jomā. Sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski, ergonomiski sakārtotus un pamatotus reklāmas vai to daļas, kā arī atsevišķu elementu projektus ar estētiskās vērtības pazīmēm; piedalās projekta izpildes organizēšanā un sagatavošanā. Vizuālās reklāmas dizaina speciālists var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta persona, pašnodarbināta persona, var veikt individuālo uzņēmējdarbību; viņš sadarbojas ar citiem speciālistiem, var būt nodarbināts reklāmas, arhitektūras, interjera dizaina birojos, veikalos u.tml., veicot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas.


Profesionālās zināšanas un prasmes:

-prot plānot un īstenot radošas idejas vizuālās reklāmas dizaina projektēšanas un izveides  jomā;

- spēj formulēt darba uzdevumu, patstāvīgi veikt ar pasūtījumu saistītu informācijas izpēti un analīzi;

- veikt vizuālās reklāmas dizaina koncepcijas un skiču piedāvājuma izstrādi, vizuālās reklāmas dizaina projektu izstrādi, izmantojot datortehnoloģijas un citas mūsdienu tehnoloģijas iespējas;

- prot tehniski korekti sagatavot darba materiālus tālākai lietošanai un saglabāšanai arhīvā;
 
- prot veikt projekta tehniski ekonomiskos aprēķinus;

- sadarbojoties ar vizuālās reklāmas dizaina produktu realizācijā nepieciešamo tehnoloģiju speciālistiem, spēj īstenot vizuālās reklāmas projektu.

- spēj veikt projekta prezentāciju;

 
Mācību procesā izglītojamie apgūst valodas un komunikatīvās zinības, matemātiku un dabaszinības, sociālās zinības, kā arī profesijas apguvi nodrošinošos mākslas, dizaina un tehnoloģiskos priekšmetus. Praktiskā darba prasmes izglītojamie iegūst praktiskajās mācībās skolas darbnīcās un praksē pie darba devēja.

 

 

Informācija par uzņemšanu 2018./19. mācību gadam vari atrast šeit!