SAM 8.1.3.

1

 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

 

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijās Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteikto publicitātes prasību ievērošanu, projekta īstenošanas vietā jūnija pirmajā pusē uzstādīts pagaidu informatīvais stends, kas tika piegādāts pamatojoties uz tirgus izpētes rezultātā starp Rīgas Mākslas un mediju tehnikumu un SIA "labadruka.lv" parakstīto 2017.gada 18.aprīļa līgumu Nr.9-21/16 par pagaidu informatīvā stenda izgatavošanu un izpildi.

 

Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, RMMT sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra izsludināja metu konkursu “Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma ēku kompleksa un teritorijas labiekārtojuma attīstības meta izstrāde” (id.Nr. VIAA 2016/18 ERAF RMMT) un šobrīd notiek sarunu procedūra „Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma ēku kompleksa un teritorijas labiekārtojuma attīstības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,  Id.Nr. VIAA 2017/27 ERAF RMMT ar meta konkursa 1.vietas ieguvēju SIA “MADE arhitekti”.

 

Balstoties uz to, ka projekta ietvaros ir jānodrošina izstrādātā būvprojekta ekspertīze, kā arī plānoto būvdarbu būvuzraudzība, RMMT sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra – Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināja atklātus konkursus:

 

- “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id.Nr.VIAA 2017/16 ERAF, kura rezultātā 2017.gada 26.jūnijā noslēgta vispārīgā vienošanās Nr.1.39.1/25;

 

- “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF, kura rezultātā 2017.gada 29.maijā pieņemts lēmums par vispārīgās vienošanās dalībniekiem un notiek vispārīgās vienošanās slēgšanas process.