SAM 8.1.3.

1

   Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 “Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma (turpmāk- RMMT) modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai, uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību. Projekta ietvaros, 2017. gada 16. oktobrī RMMT direktore Maija Vanaga un Personu apvienības SIA „MADE arhitekti” un SIA “Citrus Solutions” pilnvarotais pārstāvis Miķelis Putrāms, saskaņā ar sarunu procedūras „Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma ēku kompleksa un teritorijas labiekārtojuma attīstības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (id.Nr.VIAA 2017/27 ERAF RMMT) rezultātiem, parakstīja līgumu par RMMT ēku kompleksa un teritorijas labiekārtojuma attīstības būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību RMMT sadarbības partnera – Valsts izglītības attīstības aģentūras telpās- Rīgā, Vaļņu ielā 1. Līguma ietvaros tiks izprojektēts mūsdienīgs tehnikuma ēku komplekss, esošo tehnikuma ēku (dienesta viesnīcas, mācību korpusa un sabiedriskā korpusa) daļējai pārbūvei, nodrošinot, ka tās atbilst pasūtītāja vajadzībām, kā arī teritorijā izveidojot multimediju mācību korpusa jaunbūvi, kas paredzēta kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai. Projektēšanas darbus paredzēts pabeigt 2018.gada III ceturksnī.


Kopējās projekta izmaksas – 5 465 177,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 4 645 400,45 eiro.