SAM 8.1.3.

 

 

RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress par periodu 17.09.2019-16.12.2019.

Publicēts 17.12.2019

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 “Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma (turpmāk- RMMT) modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai, uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību, tādēļ, lai tehnikuma audzēkņi varētu mācīties modernā vidē, 2019.gada 13.septembrī tika parakstīts būvdarbu līgums par iepirkuma priekšmeta 1.daļas “Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma daudzfunkcionālā mācību korpusa jaunbūve, Jūrmalas gatvē 96, Rīgā un dienesta viesnīcas pārbūves 1.kārta, Jūrmalas gatvē 90, Rīgā” rezultātiem ar SIA “RERE BŪVE” par 3 674 426,20 EUR.
2019.gada 6. novembrī tika saņemta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, savukārt 2019.gada 11. novembrī tika parakstīts būves vietas nodošanas- pieņemšanas akts un uzsākti būvdarbi.
Uz doto brīdi ir iekārtots būvlaukums, uzstādīta būvtāfele, nodrošināta būvlaukuma apsardze, kā arī pabeigti pāļu izbūves darbi un veikti sagatavošanās darbi testa pāļu slogošanai.