Personas datu izmantošana

Nepilngadīgo izglītojamo vecākiem, vai likumiskajiem aizbildņiem iepazīsties, aizpildīt un iesniegt grupu audzinātājam piekrišanas veidlapu (pielikumā), par izglītojamā personas datu izmantošanu.

Fotogrāfijas un videomateriāli, kas tiks uzņemti Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, lai atspoguļotu Izglītības iestādē notiekošās aktivitātes, vai kas uzņemti Izglītības iestādes rīkoto pasākumu ietvaros ar mērķi informēt par pasākumu norisi, kā arī informācija par izglītojamā sasniegumiem audzināšanas un mācību darbā, interešu izglītībā un sporta aktivitātēs, tiek glabāti un publiskoti RMMT mājas lapā, skolas avīzē, bukletos un reprezentācijas materiālos un tās sociālo tīklu profilos.

DATU AIZSARDZBAS IESNIEGUMS