Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Projekta īstenotājs – Izglītības kvalitātes valsts dienests

Sadarbības partneri – Latvijas pašvaldības; Valsts profesionālās izglītības iestādes

Projekta mērķis – Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projekta īstenošanas laiks – 16.03.2017.–31.12.2022.

Projekta mērķgrupa – 1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts – Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);

Atkarībā no nepieciešamības kompensācija par:

Finansējums – Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

Kontaktinformācija – Evija Bēce, 26199414, evija.bece@gmail.com

Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā – Tālr.: 28684847; E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv

Plašāka informācija par projektu – https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/ ; www.pumpurs.lv ; https://www.facebook.com/pumpurs.lv/